Regulamin sklepu

www.dlagagatka.pl

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług
  elektronicznych
 5. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
 6. Prawo odstąpienia od umowy
 7. Tryb postępowania reklamacyjnego
 8. Własność intelektualna
 9. Postanowienia końcowe
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Strona https://www.dlagagatka.pl działa na zasadach określonych w
   niniejszym Regulaminie.
  2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą
   elektroniczną przez Stronę https://www.dlagagatka.pl, zasady
   świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o
   świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania
   reklamacyjnego.
  3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą
   elektroniczną przez Stronę https://www.dlagagatka.pl, zasady
   świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o
   świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania
   reklamacyjnego.
  4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do
   korzystania z Usług Elektronicznych Strony
   https://www.dlagagatka.pl, zobowiązany jest do przestrzegania
   postanowień niniejszego Regulaminu.
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają
   zastosowanie przepisy

   1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca
    2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
   2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014
    poz. 827),
   3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16,
    poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. DEFINICJE
  1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie
   https://www.dlagagatka.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni
   kontakt z Usługodawcą.
  2. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
  3. USŁUGODAWCA – Zbigniew Felter wykonujący/a
   działalność gospodarczą pod firmą PHU FELTER ZBIGNIEW FELTER, adres siedziby: Łomża,
   ul. Stacha Konwy, nr 7A, 18-400, adres do doręczeń: Łomża, ul.
   Stacha Konwy, nr 7A, 18-400, NIP: 7181293764, REGON: 200219703,
   wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
   Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: kontakt@dlagagatka.pl,
   tel. 500 666 489.
  4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka
   organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa
   przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
  5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez
   Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
  6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na
   subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres
   e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.
 3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług
   Elektronicznych takich jak:

   1. korzystanie z Formularza Kontaktowego,
   2. korzystanie z Newslettera,
  2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się
   na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG
  ELEKTRONICZNYCH

  1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt.
   1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
  2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
   1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na
    umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza
    Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega
    rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej
    wysyłania przez Usługobiorcę.
   2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na
    korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
  3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem
   teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

   1. komputer z dostępem do Internetu,
   2. dostęp do poczty elektronicznej,
   3. przeglądarka internetowa,
   4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób
   zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie
   dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze
   stanem faktycznym.
  6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze
   bezprawnym.
 5. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
   1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi
    Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np.
    korzystanie z Newslettera).
   2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem
    natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie
    stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej
    na adres: kontakt@dlagagatka.pl
   3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi
    Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w
    przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności,
    gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym
    wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem
    odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie
    7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu
    (okres wypowiedzenia).
   4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem
    na przyszłość.
  2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie
   Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
  3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
  4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
  5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 2 pkt. 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
  6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
  7. Skutki odstąpienia od Umowy:
   1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
   2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
   3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
   4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
   6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
   7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  8. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
  9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 7. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez
   Usługodawcę:

   1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za
    pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem
    poczty elektronicznej na adres: kontakt@dlagagatka.pl
   2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej
    informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w
    szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz
    dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i
    przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
   3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje
    niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
   4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na
    adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub
    w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 8. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
  1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem
   https://www.dlagagatka.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i
   są własnością https://www.dlagagatka.pl Usługobiorca ponosi pełną
   odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą
   następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony
   https://www.dlagagatka.pl, bez zgody Usługodawcy.
  2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej
   zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na
   treść oraz zawartość strony https://www.dlagagatka.pl stanowi
   naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje
   odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z
   prawem polskim.
  2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z
   obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu
   Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.