Polityka prywatności strony internetowej

www.dlagagatka.pl

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony
   internetowej https://www.dlagagatka.pl jest Zbigniew Felter wykonujący/a działalność
   gospodarczą pod firmą PHU FELTER ZBIGNIEW FELTER,
   adres siedziby: Łomża, ul. Stacha Konwy, nr 7A, 18-400, adres do
   doręczeń: Łomża, ul. Stacha Konwy, nr 7A, 18-400, NIP: 7181293764,
   REGON: 200219703, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o
   Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej:
   kontakt@dlagagatka.pl, dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście
   Usługodawcą. , miejsce wykonywania działalności: Łomża, ul. Stacha
   Konwy, nr 7A, 18-400, adres do doręczeń: Łomża, ul. Stacha Konwy,
   nr 7A, 18-400, NIP: 7181293764, REGON: 200219703, adres poczty
   elektronicznej (e-mail): kontakt@dlagagatka.pl, zwany/a dalej
   “Administratorem”.
  2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony
   internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
   Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
   sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
   osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
   uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
   danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z
   dnia 10 maja 2018 r.
 2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
  1. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA.
   Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony https://www.dlagagatka.pl w przypadku:

   1. skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane
    osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
    jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.
   2. zapisania się przez użytkownika do Newslettera w celu
    przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane
    osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na
    podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH.
   Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych
   użytkownika:

   1. Imię i nazwisko,
   2. Adres (zamieszkania),
   3. Adres e-mail,
   4. Numer telefonu,
  3. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH.
   Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:

   1. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie
    umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a
    po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia
    roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin
    przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia
    okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności
    gospodarczej – trzy lata.
   2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak
    długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody
    przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń
    jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone
    wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej,
    termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o
    świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem
    działalności gospodarczej – trzy lata.
  4. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane
   dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do
   komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu,
   nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu
   operacyjnego.
  5. Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym
   informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć
   lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej.
   Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony
   interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na
   ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną
   oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
  6. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.
  7. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w
   formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na
   podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania
   będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania
   dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej
   preferencji, zachowań i postaw.
  8. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony
   interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia,
   że zbierane przez niego dane są:

   1. przetwarzane zgodnie z prawem,
   2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i
    niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
   3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w
    jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci
    umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej
    niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 3. UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH
  1. Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z
   których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony
   internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe,
   w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają
   poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych
   danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i
   sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
  2. Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie
   Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
  1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich
   danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
   ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
   wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
   bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
   podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  2. Podstawy prawne żądania użytkownika:
   1. Dostęp do danych
    – art. 15 RODO
   2. Sprostowanie danych
    – art. 16 RODO.

   3. Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)

    – art. 17 RODO.
   4. Ograniczenie przetwarzania
    – art. 18 RODO.
   5. Przeniesienie danych
    – art. 20 RODO.
   6. Sprzeciw
    – art. 21 RODO
   7. Cofnięcie zgody
    – art. 7 ust. 3 RODO.
  3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać
   stosowną wiadomość e-mail na adres: kontakt@dlagagatka.pl.
  4. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym
   z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego
   spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po
   jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter
   żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić
   żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch
   miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od
   otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego
   przyczynach.
  5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza
   przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę
   do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. PLIKI “COOKIES”
  1. Strona Administratora używa plików „cookies”.
  2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego
   świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies”
   znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania
   strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych
   statystyk odwiedzin strony internetowej.
  3. W ramach strony stosowane są rodzaje plików “cookies”: sesyjne i
   stałe

   1. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
    przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu
    wylogowania (opuszczenia strony).
   2. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym
    użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies”
    lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
  4. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego
   poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości
   strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony
   internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik
   został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty
   użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują
   konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania
   statystyk korzystania ze strony.
  5. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików
   „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie
   swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i
   sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach
   oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne
   zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do
   zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności
   zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
   zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
   obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub
   zniszczeniem.
  2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne
   zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby
   nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje
   się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa
   polskiego.